Talent List

 
PLM - Teamcenter (11 Yrs)
Tek07414
BOM Management PLM Teamcenter
Codebeamer (6 Yrs)
Tek07413
ALM GIT JIRA
SQL DEVELOPER (7 Yrs)
Tek07412
SQL SQL
DevOps (5 Yrs)
Tek07411
CI/CD DevOps GIT Jenkins
DevOps (20 Yrs)
Tek07409
Linux JIRA
DevOps (5 Yrs)
Tek07408
AWS Docker Jenkins GIT Linux
DevOps (5 Yrs)
Tek07407
AWS Maven Shell Scripting JIRA Linux
SAP (8 Yrs)
Tek07406
SAP BO SAP BOBJ My SQL
Power Platform (7 Yrs)
Tek07405
PowerApps SharePoint Office 365 (O365) Power Automate
SAP (6 Yrs)
Tek07404
SAP SuccessFactors
PTC - Windchill (5 Yrs)
Tek07403
Windchill ThingWorx
SAP (5 Yrs)
Tek07370